Meny

Sallyförskolornas hantering av personuppgifter

För Sallyförskolorna (Simförskolan Sally AB och Naturförskolan Sally AB) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy – så här behandlar Sallyförskolorna dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Sallyförskolornas behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Sallyförskolornas tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Simförskolan Sally AB, org.nr. 556815-9726 och Naturförskolan Sally AB, org.nr. 559006-8077, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Sallyförskolorna dina personuppgifter?
Sallyförskolorna samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du ställer ditt barn i kö, alternativt tilldelas och accepterar en förskoleplats på någon av Sallyförskolorna, därefter löpande då vi så begär.

Vilka uppgifter behandlas?
Sallyförskolorna behandlar de personuppgifter som lämnas till oss, gällande dig och ditt barn. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, inkomstuppgifter, allergier, specialkost och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och ditt barn.

Varför behandlar Sallyförskolorna uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:
• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• För att ge god service och välfungerande barnomsorg för ditt barn,
• För att skapa och underhålla portfolien om ditt barn och dennes visstelse hos oss,
• För att kunna genomföra utflykter och andra aktiviteter med ditt barn,
• För att administrera fakturor till dig i enlighet med maxtaxan,
• För att erhålla kommunbidrag för omsorgstimmar,
• För att vid behov föra dialog med specialpedagog etc,
• För att lämna nyhetsbrev och information till dig.

När har Sallyförskolorna rätt att behandla dina personuppgifter?

Sallyförskolorna har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Sallyförskolorna kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
I vissa fall kan Sallyförskolorna behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Sallyförskolorna och Sallyförskolornas personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sallyförskolorna. Vi lämnar ut dina barns personuppgifter till tredje part endast om du har samtyckt till detta, såsom till Friluftsfrämjandet för ansökan om medlemsskap etc.

Överföring till tredje land

Huvudprincipen är att inga personuppgifter överförs till annat land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sallyförskolorna sparar dina personuppgifter under tiden som ditt barn har en plats på förskolan. Max 3 månader efter avslut på Sallyförskolorna raderas de personuppgifter som förskolan innehaft. Undantag är uppgifter som enligt bokföringslagen avser underliggande dokument till bokföring och måste arkiveras under 7 år. Viss information gallras dock löpande bort efterhand de inte behövs.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Simförskolan Sally AB/ Naturförskolan Sally AB
Ambulansvägen 1
291 33 Kristianstad

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Sallyförskolorna värnar om din integritet. Sallyförskolorna arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

Sallyskolan som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val. Cookies för prestanda Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar.

Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras. Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Sallyförskolorna gör löpande uppdateringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår hemsida www.sallyforskolan.se.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Simförskolan Sally AB/ Naturförskolan Sally AB
Ambulansvägen 1
291 33 Kristianstad

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2018-05-13

Gilla - tipsa - följ oss på Sally!